Japan: Kozo Keikaku Engineering (KKE)

Kozo Keikaku Engineering Inc.

4-5-3, Chuo
Nakano-ku, Tokyo

Phone: +81-(0)3-5342-1229

WEBSITE